พัฒนาทักษะ SQ เสริมสร้างความฉลาดทางสังคม

By  Kru Cindy Smart Melody, 22 January 2023

develop social intelligence

ทักษะ SQ หรือ Social Quotient คือความฉลาดทางด้านสังคม ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนรอบตัวได้

ทักษะ SQ หรือ Social Quotient คือความฉลาดทางด้านสังคม เป็นความสามารถที่ทำให้เราใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนรอบตัว รวมไปถึงการมีศักยภาพที่ดีในการเข้าสังคม เช่น การวางตัวต่อที่สาธารณะ รู้จักกาลเทศะ การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรอบตัว

คนที่มีความฉลาดทางสังคมสูง จะส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาท มีความนอบน้อม รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม เข้ากับคนอื่นได้ดี ทำให้ได้รับความไว้วางใจและได้รับความร่วมมือจากผู้อื่น ในทางตรงกันข้าม หากมี SQ น้อย ก็จะปรับตัวได้น้อย และรู้สึกว่าการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างยากลำบาก

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะเน้นพัฒนาในเรื่องของ IQ (Intelligence Quotient) และ EQ (Emotional Quotient) เป็นหลัก แต่อีกหนึ่งทักษะที่เป็นกุญแจสำคัญ ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมีความสุข ก็คือทักษะ SQ นั่นเอง ซึ่งการพัฒนาทักษะความฉลาดทางสังคมนั้น สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดเลย

1) เด็กวัย 0-1 ปี
เด็กวัยนี้จะมีพ่อแม่เป็นต้นแบบ หากเราอยากให้ลูกเติบโตไปในทิศทางไหน ก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก ปลูกฝังวินัยใช้ชีวิตให้เป็นเวลา สอนให้เด็กรู้จักการตอบสนอง ด้วยภาษาพูดและภาษาทางกาย เช่น เอา ไม่เอา ชอบ ไม่ชอบ ได้ หรือ ไม่ได้

2) เด็กวัย 1-3 ปี
ต้องสร้างพัฒนาการความรู้และความจำ ฝึกให้เด็กมี Self-esteem เรียนรู้การทำอะไรด้วยตัวเอง เช่น การกินข้าว กินน้ำ สอนให้เด็กรู้จักการอดทน รอคอย รู้จักควบคุมอารมณ์ ไม่ตอบสนองในทันที

3) เด็กวัย 3-5 ปี
สอนให้เด็กเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยเปิดโอกาสให้ได้เล่นกับคนที่ไม่คุ้น พาลูกออกไปเจอกับเด็กคนอื่นๆ สอนวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ แบบค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป ให้เด็กเรียนรู้เรื่องความแตกต่าง รู้จักสิทธิส่วนตัว รวมไปถึงการให้และแบ่งปัน

4) เด็กวัย 5 ปี ขึ้นไป
เป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยเรียน จะได้ไปเจอสังคมและเริ่มเรียนรู้บรรทัดฐานต่างๆ จึงควรส่งเสริม ดูแล อบรม ให้ลูกได้มองเห็นมุมมองอย่างเป็นรูปธรรม ให้ลูกฝึกคิดถึงหลักความเป็นจริง อะไรที่ควรทำ อะไรที่ไม่ควรทำ เมื่อทำแล้วจะเกิดผลลัพธ์อย่างไร ฝึกให้มองหลายๆ มุม นำไปสู่การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น

สิ่งสำคัญของการสร้าง ทักษะ SQ คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้กับสถานการณ์จริง พ่อแม่ควรสอนให้ลูกรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ แนะนำและอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างตรงไปตรงมา สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยทำให้เด็กเกิดการปรับตัวและพัฒนาตัวเองไปตามสภาพแวดล้อมและสังคม

สนใจคอร์สพัฒนาการเด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-4539422 หรือ 089-6792835
หรือแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line: @thaipianist

สอบถามข้อมูล