9 วิธีสอนลูกทำบุญ ช่วยพัฒนาทักษะ EF

By  Kru Cindy Smart Melody, 24 November 2022

การทำบุญเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
“บุญ” คือการทำความดีที่สร้างความอิ่มเอิบใจให้กับเรา
ถ้าสอนให้ลูกรู้จักการทำบุญ ก็จะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะ EF ได้เช่นกัน

ทักษะสมอง EF หรือ Executive Function คือ การทำงานของสมองที่ช่วยให้เราสามารถควบคุม พฤติกรรม อารมณ์ ความคิด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ  ทักษะ EF จะช่วยให้เด็กเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และนำไปสู่การประสบความสำเร็จในชีวิต

1) สอนลูกให้รู้จักการให้และแบ่งปัน
เด็กๆ มักจะคุ้นเคยกับการที่เป็นผู้รับจากครอบครัวมาตลอด การแบ่งปันและมีน้ำใจกับผู้อื่นเป็นการฝึกให้เด็กได้รู้จักการเป็นผู้ให้ เช่น ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน การบริจาคเงิน สิ่งของ เป็นต้น เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้รับอยู่ฝ่ายเดียว แต่ก็สามารถสร้างความสุขจากการเป็นผู้ให้ได้ เหมือนกับที่พ่อแม่ทำเพื่อลูก

2) สวดมนต์ ฟังธรรม
การท่องบทสวดมนต์ เป็นการให้ลูกได้เรียนรู้สัจธรรมชีวิตผ่านธรรมะ ความหมายของแต่ละบทสวด มักจะสอดแทรกหลักคำสอน ข้อคิด การสวดมนต์เป็นประจำ จะช่วยในเรื่องของทักษะความจำได้ด้วย หากสวดบทเดิมๆ ซ้ำๆ เด็กจะเกิดความเคยชินและท่องจำได้

3) ทำสมาธิ
เป็นการฝึกจิตใจให้สงบ  ให้เกิดการตระหนักรู้ในตนเอง เมื่อจิตนิ่งเด็กจะมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) การแผ่เมตตา
การอุทิศบุญด้วยใจอันบริสุทธิ์ ฝึกจิตให้มีความเมตตากับทุกสรรพสิ่ง การเมตตาคือความรัก ความปรารถนาดีที่มีต่อผู้อื่น

5) รักษาศีล
คือความเพียรพยายาม ระงับโทษทางกายและวาจา ให้เรารู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ให้คล้อยไปตามกิเลส ไม่เบียดเบียนและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น

6) การช่วยเหลือผู้อื่น
การเสียสละเพื่อส่วนรวม หรือการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อเห็นเขาเดือดร้อน เป็นการฝึกให้ลูกมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่มนุษย์พึงมี

7) การให้ชีวิต
ถือเป็นทานที่ยิ่งใหญ่เหนือการให้สิ่งอื่นใด เช่น การบริจาคเลือด ไถ่ชีวิต ช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บ ให้อาหาร ให้ที่พักพิง การต่อชีวิตให้คนอื่นเป็นการสร้างโอกาสที่ดี ให้อีกหลายๆ ชีวิตได้อยู่รอด ผู้ให้ชีวิตก็ย่อมได้รับชีวิตที่ดี มีความสุข

8) คิดดี ทำดี
การยึดมั่นถือมั่นในความดี ทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นหลัก จะช่วยให้ลูกรู้จักไตร่ตรองถึงความเหมาะสม รู้จักกาลเทศะ สิ่งใดควรทำ หรือไม่ควรทำ มีสติอยู่ตลอดเวลา

9) ร่วมยินดีกับผู้อื่น
การแสดงความยินดี หรือการสอนให้ลูกรู้จักการชื่นชมผู้อื่น จะช่วยฝึกในเรื่องของการไม่อิจฉา ริษยา มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อื่นอยู่เสมอ การที่เรามีความจริงใจ จะช่วยให้ชีวิตพบเจอกับมิตรภาพที่ดี และชักนำกันไปในทิศทางที่ดีได้

วิธีทั้งหมดนี้จะช่วยสอนให้ลูกรู้จักคิด ลงมือทำ แก้ไขปัญหา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำพาไปสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จทั้งสิ้น

สนใจคอร์สพัฒนาการเด็ก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-4539422 หรือ 089-6792835
หรือแอดเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line: @thaipianist

สอบถามข้อมูล