develop social intelligence

พัฒนาทักษะ SQ เสริมสร้างความฉลาดทางสังคม

พัฒนาทักษะ SQ เสริมสร้างความฉลาดทางสังคม By  Kru Cindy Smart Melody, 22 January 2023 ทักษะ SQ หรือ Social Quotient คือความฉลาดทางด้านสังคม ที่ทำให้เราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนรอบตัวได้ ทักษะ SQ หรือ Social Quotient คือความฉลาดทางด้านสังคม เป็นความสามารถที่ทำให้เราใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของผู้คนรอบตัว รวมไปถึงการมีศักยภาพที่ดีในการเข้าสังคม เช่น การวางตัวต่อที่สาธารณะ รู้จักกาลเทศะ การยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงรอบตัว คนที่มีความฉลาดทางสังคมสูง จะส่งผลให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีมารยาท มีความนอบน้อม รู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวม เข้ากับคนอื่นได้ดี ทำให้ได้รับความไว้วางใจและได้รับความร่วมมือจากผู้อื่น ในทางตรงกันข้าม หากมี SQ น้อย ก็จะปรับตัวได้น้อย และรู้สึกว่าการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นไปได้อย่างยากลำบาก พ่อแม่ส่วนใหญ่มักจะเน้นพัฒนาในเรื่องของ IQ (Intelligence Quotient) และ EQ (Emotional Quotient) เป็นหลัก …

พัฒนาทักษะ SQ เสริมสร้างความฉลาดทางสังคม Read More »