Art and Music Can Help Kids with Special Needs

ดนตรีและศิลปะ ช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ

ดนตรีและศิลปะ ช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ By  Kru Cindy Smart Melody,  8 February 2023 เด็กพิเศษ คือ เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าคนปกติทั่วไป เด็กพิเศษ คือ เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษมากกว่าคนปกติทั่วไป เช่น เด็กที่มีปัญหาทางด้านการเรียนรู้ สมาธิสั้น ดาวน์ซินโดรม ออทิสติก หรือเด็กที่มีความพิการ ทางด้านร่างกายและสมอง ซึ่งวิธีการดูแลเด็กแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันไป ดนตรีและศิลปะ คือสิ่งใกล้ตัวที่สามารถนำมาช่วยแก้ไขและพัฒนาเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ ได้ แนวคิดนี้มาจากประสบการณ์การเป็นครูสอนดนตรีท่านหนึ่ง ที่มีโอกาสได้สอนดนตรีเด็กพิเศษ แล้วพบว่าเด็กชอบดนตรีและสามารถทำกิจกรรมทางดนตรีได้ ถึงแม้ว่าทักษะจะไม่ดีเทียบเท่ากับคนปกติก็ตาม ข้อดีของดนตรี คือ เรื่องการฝึกทักษะในด้านต่างๆ ดนตรีมีเครื่องมือหลากหลายชนิดให้เลือกตามความเหมาะสมของผู้เล่นแต่ละคน รวมไปถึงการฝึกเคาะจังหวะหรือร้องเพลง เด็กจะสามารถเลือกเล่นในแบบที่ตัวเองชอบและทำกิจกรรมได้นาน ทำให้มีสมาธิมากขึ้น ดนตรีเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะเรื่องของทักษะการเล่นดนตรี เรายังสามารถสอนให้เด็กฟังดนตรี รู้จักความหลากหลายทางดนตรี อารมณ์ของเพลงที่มีความแตกต่างกัน การเรียนดนตรีนั้นจะต้องฟังก่อนแล้วเลียนแบบ เช่น ร้องตามเสียง ตบมือตามจังหวะ กดเสียงตามคนสอน ซึ่งการเลียนแบบของเด็กเป็นสิ่งสำคัญ เด็กพิเศษจะเรียนรู้ได้ช้า เราก็จะสังเกตแล้วค่อยๆ สอนให้เด็กทำตาม ให้กล้ามเนื้อของเด็กได้จดจำ …

ดนตรีและศิลปะ ช่วยพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ Read More »